UAB "ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI"
Apie mus
Kontaktai
Aplinkos apsauga
Kokybė
Įmonės istorija
Atestatai

        

Kokybės politika:

Mūsų veiklos tikslas - teikti paslaugas, atitinkančias kiekvieno mūsų kliento nustatytus ir įstatymais

reglamentuotus reikalavimus.

Siekdami savo verslo kokybės, įsipareigojame laikytis šių principų:

- Vykdydami darbus, stengiamės užduotis atlikti kokybiškai iš pirmo karto.

- Mes nustatome ir periodiškai peržiūrime kokybės tikslus ir uždavinius bendrovei bei padaliniams.

- Mes glaudžiai bendradarbiaujame su savo klientais, siekdami užtikrinti paslaugų atitikimą jų poreikiams ir

nuolat tobulinti savo veiklą.

- Mes gerbiame kiekvieno bendrovės darbuotojo darbą, nes nuo bendro darnaus darbo priklauso ir geras

veiklos rezultatas.

- Mes laikomės požiūrio, kad bendradarbių atžvilgiu kiekvienas esame ir tiekėjas ir klientas, todėl kokybę

nuosekliai geriname visais verslo aspektais.

- Siekiant nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, kiekvienam suteikiama galimybė lavintis ir mokytis.

- Kiekvienas mūsų bendrovės darbuotojas savo kompetencijos ribose yra atsakingas už atliekamų darbų

kokybę ir veiklos gerinimą.

Bendrovės vadovybė prisiima atsakomybę, kad ši kokybės politika būtų suprasta ir įgyvendinta visų

bendrovės darbuotojų.

 

 

 

 

           


                                                                                                                                                                                                                © 2014 algis@eld.lt